Dựa theo bản báo cáo được cập nhật và phát hành trong giai đoạn cuối tháng 10/2015 của cơ sở SuperData Research, thị trường Esports toàn cầu sẽ đạt 747 triệu USD trong năm 2015.