Một số điểm khác biệt giữa việc phiêu lưu trong thế giới của Fallout 4 và Fallout 3 trước kia.