Nếu tính ra, Flash đã thực hiện đúng lời hứa của mình khi tuyên bố từ giã thi đấu StarCraft chuyên nghiệp vào tháng cuối cùng của năm 2015.