Thích Ảnh Truyền Kỳ là một webgame 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo được phát triển bởi công ty Fangju.