Dưới đây là bộ ảnh cosplay về Cabal 2 được thực hiện bởi coser Doremi trong nhóm Spiral Cats.