Hai đoạn gameplay cho thấy hai khu vực hầm mộ phụ thêm cùng các câu đố thú vị sẽ có ở Rise of the Tomb Raider.