Tyrael có thể max-out clan của mình bằng cách chơi COC 16 tiếng/1 ngày và không phải bỏ ra một đồng nào để mua gem.