Mới đây, theo trưởng nhóm thiết kế xã hội của Liên Minh Huyền Thoại, Riot sẽ không cho đội trưởng cấm 3 tướng nữa mà chuyển sang kế hoạch khác trong tương lai!!!