Tiếp tục những chia sẻ của đạo diện Guilermo del Toro về dự án Silent Hills mới bị Konami hủy bỏ.