Khi kích hoạt, người dùng Facebook sẽ nhận được thông tin địa điểm của bạn bè nếu họ đang ở gần đó.