Tính năng Wi-Fi Assist trong iOS 9 sẽ "ăn mòn" dữ liệu di động của bạn khi kết nối Wi-Fi gặp vấn đề.