Những Apple Store này giống thật đến mức chính nhân viên cũng tưởng là họ đang được làm việc cho Apple.